Головна сторінка Кафедри Кафедра господарського та екологічного права
Кафедра господарського та екологічного права

Кафедру створено в 2004 році під назвою «Кафедра господарського права та економічних дисциплін». Начальником було призначено підполковника міліції, к.ю.н., доцента Шелухіна М.Л. 10 червня 2006 року внаслідок проведення реорганізаційних заходів було розатестовано викладачів кафедри та змінено назву на «Кафедра господарського та екологічного права».

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

 • Завідувач Шелухін Микола Леонідович, д.ю.н., професор
 • Джабраілов Руслан Аятшахович, д.ю.н., доцент
 • Професор Деревянко Богдан Володимирович, к.ю.н., доцент
 • Доцент Хайлова Тетяна Володимирівна, к.н. з держ. упр., доцент
 • Ст. викладач Валевська Олеся Анатоліївна, к.ю.н.
 • Доцент Громенко Юлія Олександрівна, к.ю.н.
 • Доцент Билінін Ярослав Володимирович, к.ю.н.
 • Доцент Новікова Наталія Іванівна, к.е.н., доцент
 • Ст.викладач Кадала Віталій Віталійович, к.ю.н.
 • Ст. викладач Грошева Вікторія Костянтинівна, к.ю.н.
 • Ст. викладач Родіна Валерія Вікторівна, к.ю.н.
 • Викладач Терещенко Олексій Іванович
 • Викладач Шипшин Володимир Андрійович
 • Викладач Клещенков Олександр Володимирович
 • Викладач Суюсанова Олена Лутівна

Співробітники кафедри господарського та екологічного права Співробітники кафедри господарського та екологічного права

Основні завдання кафедри господарського та екологічного права полягають:

1) в організації і здійсненні на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;

2) у виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;

3) у наданні методичної допомоги керівництву інституту, факультетів і курсів в організації і проведенні виховної роботи з курсантами і студентами.

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

На кафедрі викладаються дисципліни за трьома напрямками – економіко-правові – Економічна теорія, Економічний аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання, Облік та аудит суб’єктів господарювання, Правове забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання;

екологічно-правові – Аграрне право, Екологічне право, Земельне право, Право екологічної безпеки, Рекреаційне право;

господарсько-правові – Банківське право, Господарське право, Господарське право зарубіжних країн, Господарське процесуальне право, Державне регулювання та управління господарської діяльності, Захист прав суб’єктів господарювання, Конкурентне право, Митне право, Податкове право, Правове забезпечення господарсько-торговельної діяльності, Правове забезпечення рекламної діяльності, Правове регулювання біржової діяльності, Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, Правове регулювання страхової діяльності, Розгляд окремих категорій господарських спорів, Транспортне право.

 

Наукова діяльність та здобутки:

Кафедрою виконується наукова тема «Забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання».

Працівниками кафедри захищено дисертації:

1) Шелухін М.Л. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 на тему «Правове забезпечення зберігання вантажів при залізничних перевезеннях»;

а також дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 на тему «Оперативно-розшуковий захист особи, власності та державних інтересів органами внутрішніх справ на залізничному транспорті».

2) Джабраілов Р.А. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 на тему «Господарська правосуб’єктність міста».

3) Деревянко Б.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 на тему «Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп».

4) Хайлова Т.В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 на тему «Формування державного механізму управління економічною безпекою підприємництва».

5) Новікова Н.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.02.02 на тему «Механізм інноваційної реструктуризації вугільного підприємства».

6) Валевська О.А. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 на тему «Правова охорона довкілля та природних ресурсів Азово-Чорноморського басейну».

7) Крестьяннікова О.О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 на тему «Правове регулювання альтернативних систем оподаткування в Україні».

8) Кадала В.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 на тему «Правове регулювання перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні».

9) Грошева В.К. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 на тему «Правове регулювання кредитної діяльності банків в Україні».

10) Громенко Ю.О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 на тему «Правове регулювання рекламної діяльності суб’єктів господарювання».

11) Родіна В.В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 на тему «Господарсько-правове регулювання діяльності підприємств міського електротранспорту».

Готуються до захисту:

Деревянко Б.В. готується до захисту дисертація на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 на тему «Адміністративно-правове регулювання надання освітніх послуг».

Клещенковим О.В. готується до захисту дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 на тему «Адміністративно-правове регулювання міжнародних перевезень вантажів залізничним транспортом».

Суюсановою О.Л. готується до захисту дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 на тему «Екологічний аспект корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах металургійної галузі України».

Шипшиним В.А. готується до захисту дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 на тему «Організаційно-правові засади здійснення державного управління і регулювання у сільському господарстві України».

 

Предмети, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками та навчальними посібниками, які підготовлено викладачами кафедри:

1) Господарське право: Навчальний посібник у схемах і таблицях / За заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Шелухіна М.Л. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

2) Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право: навч. посібник у схемах / М.Л. Шелухін, О.М. Зубатенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

3) Смирнов А.М. Транспортне право: курс лекцій / А.М. Смирнов, О.В. Клещенков. – Донецьк: ДЮІ, НОРД-Пресс, 2006. – 300 с.

4) Транспортне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.Л. Шелухін, О.І. Антонюк, В.О. Вишнивецька та ін., за ред. М.Л. Шелухіна. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 896 с.

5) Деревянко Б.В. Транспортное право: библиографический справочник / [сост. Деревянко Б.В., Луканин А.В., Родина В.В., Смирнов А.М., Шелухин Н.Л.; под ред. доктора юрид. наук, доц. Шелухина Н.Л.] – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2010. – 588 с.

6) Луканін О.В. Транспортне право України: судова практика: Навчальний посібник / автори-укладачі О.В. Луканін, В.В. Родіна, А.М. Смирнов, М.Л. Шелухін; за ред. доктора юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. – Донецьк: Вид-во «Ноулидж» (донецьке відділення), 2011. – 353 с.

7) Транспортне право України: практикум / О.В. Клещенков, В.В. Кадала, А.О. Кучерявий; Під заг. ред. М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ПП «Видавничий дім «Кальміус», 2012. – 176 с.

8) Новікова Н.І. Облік та аудит суб’єктів господарювання: навч.-метод. посібник / Н.І. Новікова / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 236 с.

9) Громенко Ю.О. Правове регулювання страхової діяльності: навч.-метод. посібник / Ю.О. Громенко, В.В. Родіна / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 192 с.

10) Крестьянникова О.О. Митне право України: навч.-метод. посіб. / О.О. Крестьянникова, Я.В. Билінін / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 252 с.

11) Громенко Ю.О. Конкурентне право: навч.-метод. посібник / Ю.О. Громенко, О.В. Пефтієв / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 352 с.

12) Валевська О.А. Рекреаційне право: навч.-метод. посібник / О.А. Валевська / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 160 с.

13) Валевська О.А. Екологічне право: навч.-метод. посібник / О.А. Валевська / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 360 с.

14) Земельне право: навчально-методичний посібник / Уклад. В.А. Шипшин / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 376 с.

15) Аграрне право: навч.-метод. посібник / Укладачі В.К. Грошева, В.А. Шипшин / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 420 с.

16) Крестьянникова О.О. Податкове право України: навч.-метод. посібник / О.О. Крестьянникова / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 332 с.

17) Кадала В.В. Розгляд окремих категорій господарських спорів: навч.-метод. посібник / В.В. Кадала / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 192 с.

18) Деревянко Б.В. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності: навч. посібник / Б.В. Деревянко; МВС України, Донецький юридичний інститут. – Донецьк: Видавничий дім «Кальміус», 2012. – 204 с.

19) Хайлова Т.В. Банківське право: навч.-метод. посібник / Т.В. Хайлова / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 140 с.

20) Хозяйственное право зарубежных стран: учебно-методическое пособие / Сост. Р.А. Джабраилов. – Донецк: ЧП «ИД «Кальмиус», 2012. – 268 с.

21) Господарське процесуальне право України: навч. метод. посібник / Укладач О.І. Терещенко / За заг. ред. док. юрид. наук, доцента М.Л. Шелухіна. – Донецьк: ДЮІ, ПП «ВД «Кальміус», 2012. – 324 с.

22) Коваленко Ю.О. Основи економічної теорії: навчально-методичний посібник / Ю.О. Коваленко. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 256 с.

 

Щорічно кафедра проводить всеукраїнську науково-практичну конференцію «Господарсько-правове забезпечення розвитку економіки України».

Кафедра господарського та екологічного права є випускаючою для магістрів та спеціалістів з господарсько-правовою спеціалізацією.

В 2011 році на кафедрі відкрито магістратуру на 30 місць.

 

 Шелухін Микола Леонідович

Завідувач кафедри - Шелухін Микола Леонідович, доктор юридичних наук, професор.

 
Оберіть мову сайту:
Напиши листа ректору!
Вiдвiдувачу
Для викладачівКорисні посилання
Корисні посилання (Донецька область)
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval