Працівники інституту, які захистили дисертації в 2018 році

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО

СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

 

Бесчастний Віктор Миколайович – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Тема дисертації: «Теорія та практика кримінологічного забезпечення протидії злочинності в Україні».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Литвинов Олексій Миколайович, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального права та кримінології.

Актуальність теми. Дисертація є першим в Україні комплексним та системним дослідженням теоретичних засад кримінологічного забезпечення протидії злочинності як системи знань про сутність, форми, види і засоби такого забезпечення, а також основні напрями його удосконалення у кримінально-превентивній практиці та протидії злочинності в цілому. Досліджено сучасний стан і тенденції злочинності в Україні, а також окреслено числові параметри сценаріїв розвитку кримінологічної обстановки до 2021 року. Сформульовано поняття кримінологічного забезпечення протидії злочинності, визначено структуру і зміст відповідної теорії у системі загальної теорії протидії злочинності. Визначено основні ознаки і властивості системи кримінологічного забезпечення протидії злочинності, розглянуто методологію її дослідження. Проведено класифікацію форм та здійснено систематизацію методів нормативно-правового забезпечення протидії злочинності. Окреслено структуру, здійснено класифікацію методів та визначено форми інформаційного забезпечення протидії злочинності. Розглянуто основні результати наукових кримінологічних досліджень та визначено форми втілення результатів кримінологічної наукової діяльності. На підставі вищевикладеного запропоновано розгалужену систему заходів удосконалення кримінологічного забезпечення протидії злочинності в цілому та щодо окремих його напрямів – нормативно-правового, організаційного, інформаційного та науково-методичного забезпечення.

 

Іванюта Наталя Валеріївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри юридичних дисциплін.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарське-процесуальне право.

Тема дисертації: «Функції господарського процесуального права: теоретико-практичні аспекти».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Ніколенко Людмила Миколаївна, Донецький юридичний інститут МВС України, завідувач кафедри юридичних дисциплін.

Актуальність теми. Сучасні зміни правового формату взаємодії держави та суб’єктів господарювання, концепції судового захисту обумовлюють необхідність пошуку оптимальних шляхів ефективного впливу господарського процесуального права на правосвідомість та поведінку учасників господарського судочинства. Зміни щодо нормативних, організаційних, інструментальних, соціальних та структурних елементів функціональної системи господарського процесуального права спричинили трансформацію основних її властивостей (принципів, функцій, методів, системи) та їх зв’язків у самій галузі права, вплинули на сутність та зміст функцій сучасного господарського процесуального права, зумовили їх якісні та кількісні трансформації, розширили діапазон їх завдань. Формулювання концептуальних засад вдосконалення та розвитку господарського процесуального права дасть змогу завдяки реалізації його функцій забезпечити виконання завдань господарського судочинства на засадах верховенства права.

 

Короткова Юлія Михайлівна – професор кафедри гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема дисертації: «Теорія і практика підготовки філологів в університетах Греції другої половини ΧΧ – початку ΧΧΙ ст.»».

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Троцко Анна Володимирівна.

Актуальність теми. Глобалізаційні процеси, прагнення України інтегруватися в європейський і світовий освітньо-науковий простір вимагають покращення якості мовної освіти в країні, оскільки наявність високого рівня комунікативної компетенції є запорукою конкурентоспроможності фахівця. Задля успішного виконання цього завдання необхідною є перебудова системи підготовки філологів, фахівців як з рідної, так й іноземної мов, оскільки саме вони в нових соціокультурних умовах розвитку сучасного суспільства мають підняти на якісно новий рівень мовну освіту в країні шляхом забезпечення підготовки молодого покоління до збереження й розвитку рідної мови, продуктивного міжкультурного діалогу засобами іноземних мов.

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО

СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

 

 Атаманенко Юлія Юріївна – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія.

Тема дисертації: «Геоінформаційна технологія реєстрації та картографування дорожньо-транспортних пригод із використанням безпілотних літальних апаратів».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Куліковська Ольга Євгенівна, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», професор кафедри геодезії.

Актуальність теми зумовлена соціальною й економічною значущістю підвищення точності, оперативності та комплексності реєстрації місця, умов, причин та наслідків виникнення дорожньо-транспортних пригод (ДТП), число яких збільшується зі зростанням автомобілізації в країні. Якість даних щодо ДТП впливає не лише на якість прийняття адміністративних та юридичних ухвал щодо учасників ДТП, але й на рівень аналізу причин ДТП, визначення місць концентрації ДТП та прийняття інженерно-технічних і містобудівних рішень щодо удосконалення схем організації дорожнього руху, облаштування та реконструкції шляхів і дорожньої інфраструктури з метою поліпшення умов та безпеки на вулицях і шляхах для автомобільного руху.

Водночас складність небезпечних ситуацій під час дорожньо-транспортного руху вимагає нових підходів до швидкої реєстрації та дослідження місця пригоди. Розроблення геоінформаційної технології застосування засобів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), спрямованої на вдосконалення процесу реєстрації та картографування дорожньо-транспортних пригод у сучасних умовах, є науково-прикладним завданням, яке потребує ретельного дослідження.

 

Загородня Наталя В’ячеславівна – викладач кафедри юридичних дисциплін. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарське-процесуальне право.

Тема дисертації: «Джерела господарського процесуального права».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ніколенко Людмила Миколаївна, Донецький юридичний інститут МВС України, завідувач кафедри юридичних дисциплін.

Актуальність теми. Судова реформа, яка відбувається в Україні, обумовила перегляд традиційних уявлень юридичної науки про право, його джерела, в тому числі систему джерел господарського процесуального права (далі – ГПП). Ефективне правосуддя, досягнення справедливого судочинства та належний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, фізичних осіб, держави у господарському судочинстві є можливим лише за наявності досконалої системи джерел ГПП. Посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів впливає на формування ГПП, в результаті чого розширюється застосування міжнародних джерел права. В цьому аспекті юридична спільнота активно дискутує про можливість використання судового прецеденту, як джерела права взагалі та ГПП зокрема. У світлі сказаного, виникає необхідність опрацювання теорії джерел ГПП та дослідження їх системи з метою виявлення нових джерел ГПП та окремих складових частин системної цілісності.

 

Приходько Андрій Андрійович – фахівець Донецького юридичного інституту МВС України, старший лейтенант поліції.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Тема дисертації: «Запобігання крадіжкам у сільській місцевості».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Тичина Дмитро Михайлович, Національна академія внутрішніх справ, провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю сприяння розвитку кримінально-правової та кримінологічної галузі наукових знань, розробки принципово нових засобів та заходів боротьби з крадіжками в сільській місцевості, що можливо втілити тільки за рахунок комплексного дослідження особливостей такої місцевості, осіб, що проживають на її території, вивчення статистичної інформації та розгляду судової практики. Сучасний підхід та своєчасне реагування на злочинність у сільській місцевості дозволить досягти позитивних змін у пріоритетах внутрішньої політики держави, мети євроінтеграції, удосконалення нормативно-правової бази та посилення кримінологічного тиску на загальну злочинність в Україні.

Боротьба зі злочинністю завжди була одним із головних завдань держави, реалізація якого забезпечувалася за рахунок удосконалення кримінального законодавства та створення кримінологічних механізмів впливу. Однак через деструктивні процеси, які на сьогоднішній день відбуваються в Україні, особлива увага законодавця була присвячена здебільшого нормам, що встановлюють кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної та громадської безпеки України. При цьому суспільно небезпечні діяння, які належать до найбільш розповсюджених, «одвічних» – злочини проти власності, – з кожним роком набувають все більшої актуальності.

Real time web analytics, Heat map tracking