Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

На сучасному етапі до основних функцій освітянської книгозбірні належить забезпечення інформаційними ресурсами наукової та навчальної діяльності.

Інформаційне наповнення бібліотечного фонду з боку закладів вищої освіти є невід’ємною частиною, що дозволяє розширити та більш урізноманітнити книжковий масив літературою наукового та навчального змісту.

Книжковий фонд загальної бібліотеки поповнився літературою, яка регулярно надходить від Дніпропетровського державний університету внутрішніх справ наступними навчальними та науковими виданнями:

Безпека працівників Національної поліції в умовах надзвичайних ситуацій: навчальний посібник / В.Г. Грибан, А.Є. Фоменко, Д.Г. Казначеєв, О.І. Бойко; за ред. В.Г. Грибана; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2018. – 99 с.

Розкривається значення дотримання та суть вимог безпеки працівників Національної поліції в умовах надзвичайних ситуацій, висвітлюються основні поняття сутності та змісту надзвичайних ситуацій, надзвичайних адміністративно-правових режимів, що можуть вводитись на території України при виникненні надзвичайних ситуацій різного походження, режим повсякденного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту.

Висвітлюються форми та дії працівників поліції в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, під час попередження, припинення чи ліквідації їх наслідків, а також формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення особистої безпеки й ефективного вирішення працівниками поліції службових завдань при виникненні подібних ситуацій.

Грибан В.Г. Охорона праці в галузі права: навчальний посібник для підготовки магістрів і спеціалістів у вищих закладах освіти юридичного профілю / В.Г. Грибан, В.А. Глуховеря; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро: Ліра ЛТД, 2016. – 282 с. 

У посібнику висвітлюються санітарно-гігієнічні та технічні вимоги до виробничих і допоміжних приміщень, безпеки технічного устаткування й технологічних процесів, пожежної безпеки. Приділяється увага науковому забезпеченню охорони праці, заходам і засобам щодо попередженням дії на людину небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, державному і громадському контролю за охороною праці, соціальному страхуванню працівників від нещасного випадку та професійних захворювань на виробництві.

Єфімов М.М. Розслідування злочинів проти громадського порядку та моральності: навчальний посібник / М.М. Єфімов; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2018. – 155 с.

У навчальному посібнику проаналізовано складне та багатоаспектне явище – розслідування злочинів проти громадського порядку та моральності; з урахуванням сучасного стану розвитку наук криміналістики та кримінального процесу розглянуто особливості розслідування відповідних категорій кримінально караних діянь.

Досліджено структуру криміналістичної характеристики різних складів злочинів проти громадського порядку та моральності, а також надано докладний аналіз їх структурних елементів. Виділено типові слідчі ситуації, що  можуть мати місце в зазначених категоріях кримінальних проваджень. Значну увагу зосереджено на висвітлені організаційно-тактичних особливостей проведення окремих слідчих (розшукових) дій початкового та подальшого етапів розслідування.

Мислива О.О. Основи надання патрульною поліцією невідкладної (домедичної та медичної) допомоги постраждалим особам: навчальний посібник. – О.О. Мислива; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2018. – 141 с.

Посібник підготовлено відповідно до вимог ст. 72-74 ЗУ «Про Національну поліцію», які регламентують професійне навчання поліцейських, первинну професійну підготовку поліцейських у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання. Використано досвід викладання дисциплін практичного спрямування і основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, розрахованих на набуття навичок щодо дій з надання невідкладної допомоги постраждалим патрульним поліцейським у ситуаціях з різним ступенем ризику.

Практикум з тактичної підготовки поліцейських / авт. кол.: А.О. Собакарь, О.Г. Комісаров, В.Я. Покайчук [та ін.]; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро: ДДУВС, 2018. – 156 с.

Практикум з тактичної підготовки поліцейських підготовлено відповідно до вимог статей 72, 73, 74 ЗУ «Про Національну поліцію», які регламентують професійне навчання поліцейських, первинну професійну підготовку та підготовку поліцейських у вищих закладах освіти зі специфічними умовами навчання. При його підготовці був використаний досвід викладання дисциплін практичного спрямування та основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовку і розрахованих на набуття стійких навичок щодо дій поліцейських у ситуаціях різних ступенів ризику.

Шаблистий В.В. Кримінальна відповідальність за дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань: монографія / В.В. Шаблистий, А.В. Ткаченко; за заг. ред. В.В. Шаблистого; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпро: Біла К.О., 2018. – 151 с.

У монографії вдосконалено теоретичні положення кримінального права в частині відповідальності за дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, напрацьовано науково обгрунтовані рекомендації щодо вдосконалення відповідних законодавчих положень та практики їх застосування.

Колектив загальної бібліотеки