Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

31 жовтня відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради інституту». На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду Донецького юридичного інституту МВС України та у зв’язку з проведеними організаційно-штатними змінами до складу Вченої ради вишу включено начальника відділу організації наукової роботи, кандидата юридичних наук Андрія Червінчука; т.в.о. директора загальної бібліотеки Тетяну Турло; ад’юнкта 2 курсу денної форми навчання (за державним замовленням) лейтенанта поліції Мирослава Потоцького.

Другим питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Про удосконалення освітнього процесу в ДЮІ МВС України: удосконалення практичної складової, стан функціонування Автоматизованої системи управління закладу вищої освіти, планування занять, роль навчально-методичного відділу в організації освітнього процесу».

Т.в.о. першого проректора інституту, начальник навчально-методичного відділу Лариса Лоц зазначила, що за результатами вивчення стану запровадження практичної складової в освітній процес в ДЮІ МВС України представниками ДПООНД МВС України в період з 14 до 20 липня 2019 року,  було надано низку пропозицій щодо вдосконалення стану організації освітнього процесу в інституті за напрямами: організація та проведення практичних, факультативних занять, підсумкових контролів, захисту практик з елементами поліцейського квесту; наявність та стан навчально-методичної бази для забезпечення практичної складової освітнього процесу (полігонів); порядок та стан залучення практичних працівників до проведення навчальних занять; стан запровадження практично-орієнтованого державного іспиту, за яким буде перевірятися готовність випускника до самостійного виконання професійних завдань у практичній діяльності; стан функціонування автоматизованої системи управління закладу вищої освіти, планування занять, роль навчально-методичного відділу в організації освітнього процесу.

Л. Лоц акцентувала увагу присутніх на конкретних заходах, ужитих навчально-методичним відділом спільно з кафедрами інституту щодо виконання наданих рекомендацій та приведення стану організації освітнього процесу у відповідність до вимог МВС України.

Наступним питанням порядку денного розглянуто питання «Про організацію діяльності Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Маріуполь) Донецького юридичного інституту МВС України та заходи щодо її поліпшення».

Директор Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС України Вадим Кульчицький повідомив, що протягом поточного року первинну професійну підготовку в Маріупольському центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» завершили 175 слухачів, продовжують первинну професійну підготовку 160 слухачів курсів первинної професійної підготовки, до кінця поточного року заплановано 1 заїзд відповідно до плану-графіку направлення поліцейських на первинну професійну підготовку ДКЗ НПУ.

У своїй доповіді В. Кульчицький зауважив, що стан організації роботи Академії поліції дає змогу на належному рівні виконувати поставлені завдання зі здійснення первинної професійної підготовки поліцейських, уперше прийнятих на службу в поліції, а також проведення підвищення кваліфікації і перепідготовки молодшого складу поліції та окремих видів службової підготовки поліцейських і схарактеризував 3 основні напрями діяльності Академії поліції відповідно до її штатної структури: стан організації навчально-методичної роботи, стан організації служби та стан організації забезпечення діяльності центру, назвав актуальні питання, вирішення яких спрямоване на поліпшення якості навчання слухачів, умов їх проживання, стану охорони будівель та території Академії поліції, дотримання внутрішнього порядку постійним та перемінним складом.

Четвертим згідно з порядком денним було розглянуто питання «Про результати роботи з організації підвищення кваліфікації науково-педагогічним складом кафедр інституту та проходження стажування в підрозділах Національної поліції України».

Т.в.о. першого проректора інституту, начальника навчально-методичного відділу Лариса Лоц  та проректор інституту майор поліції Руслан Врадій у своїх доповідях ознайомили з нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, відповідно до яких кожен працівник науково-педагогічного складу має проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років. Руслан Врадій проаналізував стан проходження науково-педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації за кожною кафедрою інституту.

На виконання вимог законодавства України щодо підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників, які призначені на посади із залишенням на службі в Національній поліції України, і забезпечення належного рівня практичної підготовки поліцейських, інститут забезпечує актуалізацію (стажування) атестованих науково-педагогічних працівників інституту в практичних підрозділах Національної поліції. На сьогодні стажування в практичних підрозділах поліції всього пройшли 6 працівників та 2 проходять актуалізацію. Перед інститутом постає завдання направити на зазначене стажування ще 13 працівників з урахуванням наявності в кожного практичного стажу не менше 3 років.

Т.в.о. першого проректора інституту, начальника навчально-методичного відділу Лариса Лоц  звернула увагу на те, що забезпечення проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічним складом інституту є вимогою у тому числі і проходженні ліцензування ЗВО. Але зараз підвищення кваліфікації є не єдиною вимогою, що ставиться до науково-педагогічного складу закладів вищої освіти. Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника визначається за цілою низкою показників, які враховують за період п’яти років.

Наступним було розглянуто питання «Про висвітлення діяльності інституту в пресі обласного, регіонального, місцевого значення, на радіо, телебаченні, в інтернет-мережах, на офіційному веб-порталі закладу вищої освіти та перспективи розвитку діяльності в цьому напрямі». Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій акцентував увагу присутніх на тому, що на сьогодні перед переміщеним закладом вищої освіти постають завдання щодо систематичного висвітлення інформації про діяльність інституту в засобах масової інформації міжнародного, центрального, обласного, регіонального, місцевого значення та інтернет-ресурсах, що сприяє популяризації вишу-переселенця та зростанню рівня зацікавленості до інституту вступників з усієї України.

Діяльність Донецького юридичного інституту протягом 2017/18 навчального року висвітлювалася у програмах місцевих телерадіокомпаній, на шпальтах всеукраїнських, відомчих, регіональних і місцевих друкованих та електронних засобах масової інформації, на офіційному порталі вишу-переселенця, у соціальних мережах «Facebook» «Instagram», «Twitter» та на відеохостингу YouTube тощо.

На сьогодні пріоритетним для інституту залишається питання розширення співпраці з засобами масової інформації Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Чернівецької, Чернігівської, Київської, Вінницької, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Житомирської, Закарпатської областей. Така співпраця дасть змогу розширити географію вступників на навчання до Донецького юридичного інституту та слугуватиме однією з форм проведення профорієнтаційних заходів.

«Про закріплення тем та призначення наукових керівників кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти» доповіли декан факультету № 3 Олександр Ампілогов та декан факультету № 4 Пилип Єпринцев.

Доповідачі довели до відома присутніх інформацію про те, що згідно з навчальними планами на факультетах за участю завідувачів кафедр було обговорено перелік орієнтовних тем для подальшого обрання здобувачами вищої освіти магістерських робіт. Наданий перелік тем магістерських робіт і  закріплених за кожним зі здобувачів вищої освіти наукових керівників був розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради інституту.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання про обрання працівників на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр інституту, затверджено програми державної атестації для випускників 2020 року й індивідуальні плани роботи аспірантів (з навчальної та наукової роботи) 2019 року набору.

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку збірник матеріалів круглого столу курсантів та студентів «Актуальні питання фізичної підготовки поліцейських» (м. Кривий Ріг, 25.09.2019), збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин» (м. Кривий Ріг, 27.09.2019), збірник матеріалів V всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання досудового розслідування» (м. Кривий Ріг, 11.10.2019), схвалено Положення про юридичну клініку «Захисник» Донецького юридичного інституту МВС України.

Розглянуто низку питань щодо заміни тем кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів освітнього ступеня магістр заочної форми навчання 2018 року набору; перепризначення наукових керівників тощо.

Засідання Вченої ради відбулося в дружній, творчій обстановці, члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні важливих питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні фахові пропозиції до них.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Секретаріат Вченої ради