Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Сучасне суспільство вимагає конкурентоспроможних фахівців, здатних спілкуватися професійною іноземною мовою зі своєї спеціальності. Знання іноземної мови забезпечує підвищення рівня професійної компетенції фахівця, в тому числі юриста. Проблема навчання фахової іноземної мови є однією з найактуальніших, зокрема для студентів немовних спеціальностей, оскільки перед такими студентами постає проблема оволодіння як іншомовною комунікативною компетенцією, так і фаховою компетенцією з певної спеціальності. Дослідники проблем викладання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах відзначають, що слід ураховувати, що професійно-орієнтоване навчання не обмежується лише вивченням мови для спеціальних цілей. Специфіка процесу навчання передбачає інтеграцію англійської мови з фаховими навчальними дисциплінами для набуття студентами додаткових фахових знань та формування професійно значущих якостей особистості студента в курсі англійської мови.

Тому, сучасні методи навчання професійно-оріентованої іноземної мови стали сьогодні нагальними як ніколи. Одним із напрямків модернізації сучасної вищої школи є впровадження в освітню парадигму компетентнісного підходу, націленого на те, щоб забезпечити студентів не тільки теоретичними знаннями, а й сформувати у них досвід здійснення певної діяльності задля вирішення практичних завдань.

Під професійно-орієнтованим навчанням іноземної мови розуміється навчання, яке в центрі уваги ставить потреби студентів у вивченні іноземної мови з орієнтацією на особливості майбутньої професії, спеціальності. Такий підхід передбачає поєднання процесів оволодіння професійно-орієнтованою англійською мовою з розвитком особистісних якостей студентів, знанням культури країни мови, що вивчається та набуття спеціальних навичок, що базуються на професійних і лінгвістичних знаннях.

У сучасній методиці викладання англійської мови основний акцент робиться на формуванні комунікативної компетенції. Як відзначають дослідники професійної іншомовної компетенції майбутніх юристів, зміну вимог до сучасного випускника юридичного  навчального закладу пояснюють радикальні трансформаційні процеси у сфері міжнародних відносин і соціально-економічних структур, розширення міжнародної співпраці в рамках європейської економічної й політичної глобалізації.

Комунікативну компетенцію юриста можна визначити як здатність фахівця здійснювати комунікацію в процесі виконання різних правових дій та вирішення юридичних завдань на основі спеціально сформованих знань і умінь». Комунікативна спрямованість курсу англійської мови у вищому навчальному закладі визначається кінцевою метою навчання: формуванням у майбутніх фахівців здатності й готовності до міжкультурного спілкування, що передбачає досягнення певного рівня компетенції – уміння співвідносити мовні засоби з конкретними цілями, завданнями, ситуаціями й умовами спілкування.

Найбільш значущою проблемою сучасної методики навчання іноземним мовам є орієнтація навчального процесу на активну творчу розумову роботу студентів в контексті розвитку їх аналітико-конструктивних умінь. Формування майбутнього спеціаліста юридичного профілю в умовах сучасного освітнього простору передбачає розвиток і подальше вдосконалення таких типів його готовності, як мотиваційна, інформаційна та операційна, тобто випускник юридичного вузу повинен бути готовий до практичної діяльності, до соціально-затребуваної реалізації його професійного, інтелектуального й творчого потенціалу. Складовими комунікативної компетенції є культурологічна та соціолінгвістична компетенції, які мають велике значення саме для фахівців у галузі права та правоохоронців. Соціокультурна компетенція охоплює знання культурних особливостей носіїв мови, їх звичаїв, традицій, норм поведінки й етикету, а також уміння розуміти й адекватно використовувати їх у процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої культури. Формування культурологічної та соціолінгвістичної компетенції передбачає інтеграцію особистості в системі всесвітньої та національної культур. Дані компетенції здатні сформуватися тільки в процесі використання інтерактивних технологій навчання, спрямованих, насамперед, на якісні зміни в системі освіти, підсумком яких стануть оволодіння курсантами професійною та комунікативною компетенцією та їх здатність ініціативно і творчо брати участь у спілкуванні з тематики досліджуваного предмета.

Таким чином, метою будь-якої професійної освіти є досягнення майбутнім фахівцем, у тому числі юристом, високого рівня професійної компетенції, яка дозволить йому використовувати англійську мову у своїй професійній діяльності на рівні міжнародних стандартів. Але, для ефективної реалізації цієї мети, необхідна наявність адекватної підготовки у вищому навчальному закладі.

Формування професійної компетенції юриста на сучасному етапі розвитку вищої школи неможливе без інтеграції в загальну систему підготовки мовної освіти. Основним інструментом реалізації мети професійно-орієнтованого навчання є зміст, який передбачає поєднання загального та професійного компонентів. Загальний компонент покликаний здійснювати загальноосвітню підготовку, а професійний – безпосередньо орієнтований на практичну професійну діяльність. Зміст навчання визначається на основі діяльнісно-орієнтованого, компетентнісного, плюралінгвістичного та міжкультурного підходів.

Діяльнісно-орієнтований підхід у професійно-орієнтованому навчанні дозволяє виявити соціальний контекст, а саме – сферу галузевої діяльності, конкретизує типи мовленнєвих завдань та виокремлює види мовленнєвої діяльності, що необхідні для успішної професійної діяльності майбутнього фахівця, а також визначає певний рівень опанування мовою. Водночас, цей підхід забезпечує формування у курсантів загальних та комунікативних мовленнєвих компетенцій професійного характеру. Відповідно до плюралінгвістичного підходу, знання мов та їх подальше опанування особою, розглядаються як її мовний досвід, у межах якого всі мовні знання і здібності взаємопов’язані та взаємодіють. Міжкультурний підхід передбачає виховання у   студентів толерантності, сприяння порозумінню, налагодження співпраці та забезпечення можливостей мобільності на теренах Європи та світу.

Діяльнісно-орієнтований, компетентнісний, плюралінгвістичний та міжкультурний підходи скеровують зміст професійно-орієнтованого навчання англійської мови у площину комплексного формування загальних і комунікативних мовленнєвих компетенцій, розвитку цілісної особистості, яка здатна функціонувати у житті та професійній діяльності в умовах багатомовного середовища.

Грамотний відбір змісту навчання іншомовного спілкування й облік професійної специфіки, особливостей предметної сфери функціонування мови спеціальності є чинниками, що сприяють ефективній організації навчального процесу. Орієнтація на реальні інтереси й потреби студентів та урахування вимог, що  висуваються до майбутньої професійної діяльності, складають специфіку змісту навчання професійно-орієнтованому спілкуванню англійською мовою в юридичному навчальному закладі.

Мовний матеріал, яким повинен оволодіти майбутній юрист, складається, передусім, з англомовної термінології, що позначає відповідні поняття цієї галузі. Від студента вимагається вміння надати відповідні термінологічні еквіваленти у межах кожної теми, яка вивчається (наприклад, міжнародні, політичні, економічні та військові організації; міжнародні конвенції у галузі прав людини). Найбільшими проблемами викладачів, що виникають при професійно-орієнтованому навчанні англійської мови – це вміння навчити студентів юридичного профілю не лише знати правову термінологію англійською мовою, але й застосовувати її на практиці та знати мову на такому рівні, щоб глибоко оволодіти спеціальністю. Складність полягає в тому, що викладачам необхідні знання особливостей діяльності фахівця в юридичній сфері. Одним із способів вирішення цієї проблеми, на думку науковців, є «педагогічний тандем» двох викладачів, один із яких – фахівець в галузі викладання англійської мови, а інший – професіонал в юриспруденції.

Особливу складність в процесі навчання студентів викликає також коректне використання юридичних термінів, оскільки один і той же термін має різне значення в українській і англійській мовах. Для мови юридичної спеціальності характерна наявність великої кількості термінів, які студенти повинні опанувати. Під час професійної комунікації можуть бути затребувані поняття з різних галузей діяльності юриста. Однак, курс англійської мови, що викладається в навчальному закладі, не може передбачити всі галузі професійної взаємодії, в повному обсязі охоплюючи всю предметну сферу юридичної спеціальності. Внаслідок цього виникає необхідність встановити професійно-предметний мінімум і узгодити його з викладачами кафедр профільних дисциплін.

Важливим також здається здатність студентів користуватися спеціальними словниками. Слід також підкреслити, що є два види юридичної англійської мови: професійна юридична англійська мова, яка використовується практикуючими юристами, і та, яка застосовується в правовому контексті людьми, які не є юристами за спеціальністю.  Зміст і методика викладання цих двох видів юридичної англійської мови є різними. Мета навчання студентів рівня професійної юридичної англійської мови полягає в прищепленні їм навичок професійної формальної комунікації, що означає вивчення конкретних лексичних та граматичних структур і розширення мовних можливостей, необхідних для досягнення успіху в професійній діяльності. Студенти також повинні пройти навчання навичкам писемного мовлення, складання правових документів та усної аргументації. Інший вид професійної англійської мови робить більший акцент на розумінні й використанні юридичної мови в напівформальному середовищі, наприклад, складання письмових нагадувань або листів. Елементи усних мовних навичок можуть містити компетенції для проведення конференцій і переговорів.

Передовим прийомом навчання англійської мови є реальне використання мережі Інтернет в якості інформаційної бази. Інтернет є джерелом сучасних автентичних матеріалів, навчальних сайтів, методу проєктів. У зв’язку з цим відбувається видозміна традиційних форм навчання. Великою перевагою інтерактивних комунікативних технологій при професійно-орієнтованому навчанні студентів-юристів англійської мови є можливість отримання необхідної інформації протягом декількох годин. Позитивним слід вважати також те, що глобальна мережа дає можливість освітньому середовищу забезпечити постійний режим доступу до інформації як з боку викладача, так і з боку студента, що відповідає безперервності освітнього процесу. Більшість професійно-орієнтованих текстів беруться з Інтернету, що дає змогу швидко опанувати живою лексикою й покращити комунікативні навички. Однією із переваг нових технологій, наприклад, мережевих комп’ютерів, є доступ до судових процедур у реальних умовах.  Сучасні технології дозволяють не тільки здійснити запис, збір і аналіз реального матеріалу, а й надають можливість віртуальної участі в професійних ситуаціях – адвокат (клієнт), підприємець (клієнт). До інноваційних технологій належить також кейс-метод, або метод вирішення ситуаційних завдань. Він передбачає моделювання, ігрові методи, дискусію, які виконують певні функції. З точки зору низки вчених (Є. Красикова, Ю. Сурмін, Т. Фролова) педагогічний потенціал кейс-методу є набагато вищим, ніж у традиційних методів навчання. Викладач і студент постійно взаємодіють, вибираючи форми поведінки, стикаючись один із одним, мотивуючи свої дії і аргументуючи їх моральними нормами. Будучи інтерактивним методом навчання, кейс-метод формує у студентів-юристів інтерес і позитивну мотивацію, забезпечуючи емоційну залученість їх у навчальний процес, сприяючи їх професіоналізації. Кейс-метод, у порівнянні, наприклад, із методом вирішення професійних завдань, надає більше можливостей для формування у студентів-юристів професійної позиції, оскільки передбачає більш високий рівень аналізу професійних ситуацій, розвиваючи навички самостійного вибору не тільки рішення, але і засобів вирішення поставлених завдань.

Поряд із професійно-орієнтованим методом навчання, важливо, щоб в сучасній практиці викладання іноземних мов ефективно застосовувався особистісно-орієнтований підхід. Необхідність такого підходу обумовлена ​​тим чинником, що будь-яка група, яка починає або продовжує навчання англійської мови, містить в собі студентів із різною здатністю до оволодіння іноземною мовою, з різними інтелектуальними здібностями, з різною мотивацією до вивчення мови.

Професійно-орієнтоване навчання англійської мови можна здійснювати по-різному, в залежності від послідовності, в якій проходить навчання мові й професії. Воно може або передувати спеціальній підготовці, або завершувати її, або проходити паралельно. У першому випадку мета навчання – загальна підготовка англійської мови з орієнтацією на професію, у другому – отримання правової гарантії для працевлаштування за фахом зі знанням англійської мови. При паралельному вивченні англійської мови й професії, як це відбувається при навчанні англійської мови студентів юридичних навчальних закладів, мета навчання – спроможність використання студентами англійської мови для вирішення актуальних професійних завдань на момент навчання. При цьому, не слід забувати про формування професійно значущих якостей особистості студентів, у зв’язку з чим посилюється і робиться значущим соціальний аспект будь-якого професійно-орієнтованого навчання.

Кафедра іноземних мов