Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

24 червня відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про обрання голови Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України».

Учений секретар секретаріату Вченої ради Катерина Пономаренко доповіла про те, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду Донецького юридичного інституту МВС України та у зв’язку з пом’якшенням карантину на порядок денний винесено питання про обрання голови Вченої ради. За результатами таємного голосування головою Вченої ради було обрано ректора інституту – доктора юридичних наук, доцента полковника поліції Вітвіцького Сергія Сергійовича.

Другим згідно з порядком денним на засіданні було розглянуто питання «Про стан виконання Плану основних заходів Донецького юридичного інституту на 2019/20 навчальний рік».

Завідувач відділення методичного забезпечення навчального процесу навчально-методичного відділу старший лейтенант поліції Марина Шульга доповіла присутнім, що  План основних заходів інституту в основному виконаний, проте у зв’язку з запровадженням карантину деякі заходи не було проведено, прокоментувала перебіг виконання й акцентувала на звітності.

Упродовж обговорення питання було акцентовано на необхідності перенесення важливих заходів на період після закінчення карантину.

Наступним за порядком денним було обговорено питання «Про хід виконання планів науково-дослідної та редакційно-видавничої роботи інституту на 2020 рік».

Перший проректор інституту д. ю. н., с. н. с. Єгор Назимко доповів присутнім на засіданні, що планом науково-дослідної роботи інституту на І півріччя 2020 року було передбачено проведення низки наукових заходів, а саме: підготовка та видання посібників та підручників – 9 (виконано - 9; поза планом підготовлено 4 посібники та 1 підручник); підготовка та видання монографій – 2 (виконано – 1; поза планом виконано – 1); підготовка та видання методичних рекомендацій – 2 (виконано – 2; поза планом виконано – 1); проведення конференцій, семінарів та круглих столів, науково-практичних семінарів, квестів, колоквіумів – 10 (виконано – 10); участь у наукових конкурсах – 2 (виконано – 2); захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – 4 (перенесено у зв’язку з неможливістю проведення прилюдного захисту наукових робіт в період запровадженого карантину для всіх закладів освіти щодо запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19 .

Перший проректор навів дані публікацій учених інституту у фахових наукових журналах, підготовлених тез доповідей на науково-практичних заходах, проаналізував роботу здобувачів вищої освіти в наукових гуртках, їхні виступи на конференціях круглих столах, семінарах. Значну увагу приділив публікаціям співробітників інституту в періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Окремо Є. Назимко зауважив, що представник Донецького юридичного інституту МВС України став переможцем конкурсу наукових робіт МВС України.

І місце у номінації «Економічні науки та фінанси» посів Барон Дмитро – студент 1-го курсу112 навчальної групи факультету № 3. Тема роботи: «Розробка інноваційної стратегії виробництва будівельних матеріалів на основі технології модульних збагачувальних комплексів». Науковий керівник – доцент кафедри господарсько-правових дисциплін факультету № 3, к.е.н. О.В. Роженко.

ІІ місце у номінації «Кримінальне право та кримінологія» - Волобуєв Микита – курсант 2 курсу 202 навчального взводу факультету № 1. Тема роботи: «Провокація кримінального правопорушення у кримінальному праві України». Науковий керівник – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, к.ю.н., доцент А.О. Данилевський.

Основними здобутками напряму редакційно-видавничої роботи інституту є те, що збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України включено до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б»; завершено роботу щодо виконання всіх вимог, оформлення й внесення необхідної інформації у власний аккаунт до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Республіка Польща), оформлено й відправлено в Польщу необхідний пакет документів щодо проходження виданням процесу оцінки ICI Journals Master List за 2019 рік; збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» посів почесне 3 місце в номінації «Періодичні видання» Всеукраїнського конкурсу «На краще правниче видання» за підтримки Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників» тощо.

Наступним було розглянуто питання «Про ефективність проведення профорієнтаційних заходів щодо забезпечення конкурсного набору абітурієнтів до Донецького юридичного інституту МВС України у 2020 році».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій ознайомив членів Вченої ради з основними показниками ефективності роботи напряму, відзначив позитивні й негативні тенденції, частина з яких відбулася за об’єктивних та суб’єктивних причин у зв’язку з запровадженням на території країни карантинних заходів.

Як позитив Р. Врадій відзначив загальне збільшення кількості проведених профорієнтаційних заходів, публікацій у ЗМІ, розміщення інформації на рекламних щитах та кількості охоплених осіб, а також збільшення показників щодо забезпечення набору 2020 року.

Проректор інституту полковник поліції Микола Панченко проаналізував проведену в зазначеному напрямі роботу криворізького осередку іституту, зауважив, що новелою цьогорічної профорієнтаційної  діяльності є розміщення на «червоній лінії» вуличної дорожньої мережі конвекс-бордів (зовнішньої реклами) і трансляція відеосюжету про інститут на рекламній відеопанелі на центральній дорожній розв’язці міста Кривий Ріг – «95-му кварталі», навів дані анкетування щодо аналізу джерел, з яких курсанти і студенти інституту в м. Кривий Ріг отримали інформацію про прийом вступників на навчання до інституту, за якими найбільш ефективними заходами проведення профорієнтаційної роботи серед населення є проведення Днів відкритих дверей в інституті та розміщення публікацій про інститут у мережі «Інтернет».

Проректор інституту капітан поліції Денис Нестеров ознайомив присутніх з даними аналізу кількості потенційних абітурієнтів, які виявили бажання вступити до Донецького юридичного інституту МВС України, оцінив ефективність і якість проведення профорієнтаційних заходів маріупольського осередку інституту щодо забезпечення конкурсного набору, навів показники географії вступників за бюджетною формою навчання.

Д. Нестеров також зауважив, що статистичні дані свідчать про необхідність проведення додаткових профорієнтаційних заходів, спрямованих на забезпечення конкурсного набору вступників за кошти фізичних та юридичних осіб на факультет № 2.

П’ятим за порядком денним було розглянуто питання «Про виконання рішень Вченої ради інституту у другому семестрі 2019/20 навчального року». Учений секретар секретаріату Вченої ради к. філол. н. Катерина Пономаренко доповіла, що план роботи Вченої ради за звітний період виконано в повному обсязі. Відповідно до вимог Положення про Вчену раду Донецького юридичного інституту МВС України, рішення, прийняті Вченою радою, було своєчасно доведено до виконавців: щомісяця здійснюються заходи з обліку, доведення до виконавців та контролю за виконанням рішень Вченої ради.

Керівники структурних підрозділів інституту надають голові Вченої ради рапорти та доповідні записки про виконання рішень Вченої ради. Зауваження подеколи викликає оформлення й несвоєчасність. Загалом роботу структурних підрозділів інституту щодо виконання рішень Вченої ради відповідно до їх напрямків діяльності можна визнати задовільною та такою, що спрямована на виконання основних завдань за усіма напрямами роботи відповідно до вимог МОН та МВС України.

З питання «Про роботу методичної ради інституту у 2019/20 навчальному році та заходи з покращення її діяльності» заслухано й обговорено доповідь першого проректора інституту д. ю. н., с. н. с. Єгора Назимка, який зазначив, що план роботи методичної ради на 2019/20 навчальний рік виконано, проаналізував обсяг і чинники якості роботи колегіального органу, стан виконання рішень тощо. Акцентував на необхідності посилити виконавську дисципліну, зокрема, на своєчасності виконання рішень методичної ради та відповідальність у разі їх невиконання.

Сьомим за порядком денним було розглянуто питання «Про стан роботи аспірантів, ад’юнктів та докторантів інституту над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктор філософії, доктор наук. Перспективи захисту наукових досліджень». Завідувач аспірантури к. ю. н., с.н.с. Юлія Данилевська доповіла, що в аспірантурі (ад’юнктурі) інституту навчаються 41 аспірант та ад’юнкт за 6 науковими напрямами на денній та заочній формах за державним замовленням, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. У докторантурі навчаються 4 докторанти. Крім цього, 4 особи, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи (викладачі кафедр), реалізували своє право на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою і прикріплені здобувачами до кафедр інституту.

Згідно зі звітами аспірантів та ад’юнктів на відповідних кафедрах та відгуками їхніх наукових керівників, в основному, здобувачі дотримуються термінів виконання своїх планів роботи.

Згідно зі звітами докторантів на відповідних кафедрах індивідуальні плани з наукової роботи виконуються ними в повному обсязі. 2 докторанти 2 курсу завершили підготовку дисертаційних досліджень і планують захист дисертацій.

Наступним було розглянуто питання «Про стан діяльності та перспективи розвитку факультету № 2 відповідно до вимог МОН, МВС України щодо забезпечення якісного освітньо-виховного процесу, дотримання службової та транспортної дисципліни, антикорупційного законодавства відповідно до вимог Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій доповів про результати комплексної перевірки факультету за напрямами роботи Вченої ради факультету, соціально-виховної роботи факультету, психологічного забезпечення, профорієнтаційної роботи, забезпечення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації служби, документообігу, режимно-секретного забезпечення, акцентував позитивні моменти й виявлені недоліки.

Декан факультету № 2, к. ю. н. підполковник поліції Віктор Орлов доповів членам Вченої ради про те, що з метою термінового усунення виявлених недоліків, покращення, пошуку і втілення інноваційних методів освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення, покращення стану психологічного клімату 19.06.2020 було проведено розширену оперативну нараду, у ході якої були опрацьовані результати перевірки, заплановано заходи щодо усунення недоліків за всіма напрямами діяльності, встановлення причин та умов їх виникнення, а також розроблено заходи поліпшення стану діяльності факультету № 2. На підставі запланованих кожним структурним підрозділом факультету заходів щодо усуненню недоліків факультетом розробляється загальний План комплексних заходів факультету № 2 щодо усунення недоліків і поліпшення стану діяльності за результатами проведення комплексної перевірки, який у строк до 01.07.2020 буде наданий на затвердження ректору інституту.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо обрання кандидатів на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр Донецького юридичного інституту МВС України, присвоєння професору кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, доктору юридичних наук Олексію Одерію вченого звання «професор», обрання кандидатур випускників Донецького юридичного інституту 2020 року на відзначення цінним подарунком «Гімн Донецького юридичного інституту МВС України», внесення змін до Правил прийому до Донецького юридичного інституту МВС України на 2020 рік, Про проведення попередніх експертиз дисертаційних досліджень аспірантів й визначення структурного підрозділу для такої експертизи та призначення рецензентів, рекомендацію до участі в конкурсі наукової, науково-технічної та профорієнтаційної продукції та профорієнтаційного відеоролику інституту, внесення змін до плану науково-дослідної роботи інституту на 2020 рік; про схвалення: Кодексу академічної доброчесності Донецького юридичного інституту МВС України, схвалення Кодексу корпоративної етики Донецького юридичного інституту МВС України, Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників Донецького юридичного інституту МВС України та укладання з ними трудових договорів (контрактів), Положення про конкурс «Кращий молодий вчений Донецького юридичного інституту МВС України», Положення про школу «Грифон» Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Маріуполь) Донецького юридичного інституту МВС України, Концепції освітньої діяльності Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» ДЮІ МВС України з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за спеціальністю 5169 «охоронник», «охоронець». 

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Кримінологічна безпека населених пунктів»; монографію «Протидія судовому розгляду у кримінальних провадженнях та шляхи її подолання у сучасних реаліях» (автори: Одерій О.В., Мудрецький Р. В); монографію «Детективна діяльність в механізмі запобігання злочинності» (автори: Семенишин М.О., Бесчастний В.М., Вітвіцький С.С., Бичін С.О., Назимко Є.С.); монографію «Адміністративно-правові засади професійного навчання поліцейських» (автори: Мердова О.М., Цуркан О.П.); науково-практичний посібник «Адміністративно-правове забезпечення захисту персональних даних в діяльності національної поліції україни» (автори: Семенишин М. О., Бесчастний В. М., Вітвіцький С. С., Малаховська І. Б., Назимко Є. С.); навчальний посібник «Безпека життєдіяльності та охорона праці» (автори: Краснощок А., Цуркан О., Іслам А., Діхтяр Д., Шевченко І.).

Робота Вченої ради відбулася з дотриманням усіх рекомендацій щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції, присутні брали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали фахові пропозиції до них.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Секретаріат Вченої ради