Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

24 лютого відбулося засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України.

Роботі засідання передували урочисті привітання переможців 1 туру конкурсу наукових робіт здобувачів 1 (бакалаврського) рівня ЗВО МВС України та їхніх наукових керівників та науково-педагогічних працівників інституту з присвоєнням вчених звань.

Засідання розпочалося з розгляду питання «Про підсумки міжнародної діяльності  ДЮІ МВС України у 2020 році та план на 2021 рік».

Перший проректор капітан поліції Єгор Назимко доповів про те, що у 2020 році міжнародна діяльність інституту в напрямку міжнародного співробітництва була зосереджена на таких напрямах: реалізація державних та міжнародних програм, виконання державних програм, виконання міжнародних проєктів та ґрантів, зустрічі з міжнародними  партнерами на базі ДЮІ тощо.

Зокрема, реалізовано міжнародний проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень», «НELP-курс з питань внутрішнього переміщення» для викладачів, студентів, курсантів ДЮІ МВС України; виконано такі міжнародні проекти та ґранти:  «Education Open Space for Students and Community» у межах Програми ЄС для переміщених навчальних закладів на сході України сумісно з Донецьким державним університетом управління в тісному партнерстві з міською радою Маріуполя та за підтримки Університету Генуї; здобута перемога в ґрантовому проєкті програмі «UPSHIFT Україна», за підтримки Європейського Союзу, ЮНІСЕФ Україна та ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова», реалізовано проєкти «BULLYING STOP!» та «Cybercenter». Проведено зустрічі з міжнародними  партнерами на базі ДЮІ тощо.

З метою активізації міжнародної діяльності інституту відокремлено відділення міжнародного співробітництва, робота якого буде спрямована на розширення міжнародної співпраці з іноземними партнерами, організації стажувань тощо. У 2021 році міжнародне співробітництво буде спрямоване на активізацію спільних досліджень, збільшення кількості наукових публікацій та навчальних посібників вченими інституту спільно з іноземними партнерами. За умов послаблення карантину будуть реалізовані  програми стажувань за підтримки Європейської організації публічного права для здобувачів вищої освіти.

Другим згідно з порядком денним на засіданні було розглянуто питання «Про підсумки виконання навчального навантаження у першому семестрі 2020/21 навчального року та навантаження, що заплановане на другий семестр 2020/21 навчального року».

З результатами аналізу запланованого та фактично виконаного навчального навантаження НПП на І семестр 2020/2021 навчального року ознайомила присутніх начальник навчально-методичного відділу старший лейтенант поліції Шульга Марина Вікторівна.

Наступним за порядком денним було обговорено питання «Про роботу Університету культури Донецького юридичного інституту МВС України».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій доповів присутнім, що в поточному 2020/21 навчальному році з урахуванням обмежувальних карантинних заходів та дистанційного навчання здобувачів вищої освіти, проведення занять з циклів Університету культури було обмеженим, але все ж таки заняття проводилися, зокрема в режимі он-лайн, зокрема, проведено 4 заняття циклу правового виховання, 3 – суспільно- політичного, 1 – літератури й мистецтва, 1– психологічно-виховного, 4 – історії і права, 1 – естетичного виховання.

Четвертим згідно з порядком денним розглянуто питання «Про роботу педагогічної ради Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» та заходи з покращення її діяльності».

Заступник директора МЦППП «Академія поліції» ДЮІ МВС України – завідувач відділення навчально-методичної роботи капітан поліції Роман Гороховець доповів, що педагогічна рада Академії поліції є постійно діючим органом, планом роботи якого на 2020 рік було передбачено розгляд  16 питань за різними напрямками діяльності Академії поліції, на кшталт: про аналіз якісних показників успішності слухачів; про стан дисципліни та внутрішнього порядку в Академії поліції; підсумки педагогічного контролю; звіт уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції в Академії поліції; про стан роботи з перемінним особовим складом; про стан методичного забезпечення навчальних предметів в першому півріччі 2020 навчального року тощо. Загалом за минулий 2020 рік відбулося 18 засідань педагогічної ради Академії поліції, на яких було розглянуто 36 питань, у тому числі 20 – позапланові. З метою ефективнішої роботи педагогічної ради Академії поліції заплановано використовувати нові форми проведення засідань педагогічної ради.

З питання  «Про затвердження фінансового плану інституту на 2021 рік» начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Бадєєва Світлана Іванівна доповіла присутнім на засіданні про обсяги й призначення видатків загального фонду у 2021 році, повідомила про кошторис надходжень і видатків спеціального фонду.

«Про виконання рішень Вченої ради інституту в першому семестрі 2020/21 навчального року» учений секретар Катерина Пономаренко доповіла присутнім на засіданні, що на сьогодні прийняті в першому семестрі 2020/21 навчального року Вченою радою інституту рішення загалом виконані, а заходи довготривалого та постійного виконання – залишаються на контролі. Доповідач акцентувала увагу керівників підрозділів інституту на необхідності суворого дотримання строків виконання та своєчасного надання голові Вченої ради інформації щодо прийнятих Вченою радою рішень стосовно їх напрямків діяльності, а також результативності проведених заходів та вдосконалення роботи за відповідними напрямами роботи структурних підрозділів.

 

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо присвоєння вченого звання «доцент» В.В. Бузі та Ю.С. Хоббі; обрання кандидатів на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр Донецького юридичного інституту МВС України. переведення студента денної форми навчання, який навчається за кошти фізичних та юридичних осіб на 3 курс спеціальності «Право» за кошти державного бюджету, схвалення проєктів дипломів для здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» і додатків до них, окремі питання підготовки докторів філософії та кандидата юридичних наук тощо.

Схвалено положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності в Маріупольському центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС України, оновлено положення, що регулюють наукову діяльність у Донецькому юридичному інституті МВС України.

Членами Вченої ради інституту рекомендовано до друку монографії: «Організаційно-правові засади становлення та діяльності міліції незалежної України» (автори: Є.Зозуля, О.Барановський); «Відповідальність у господарському судочинстві» (автор – А. Катрич); «Відповідальність у процедурі банкрутства» (автор – Я. Левшина); «Соціально-політичні парадокси Хосе Ортеги-і-Гассета» (автор – О. Туренко); випуск № 1 (74) 2021 збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу»; випуск № 1 (1) 2021 науково-практичного журналу «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика»; збірник наукових праць до 60-річчя ДЮІ МВС України «Юридична наука: традиції та сучасність»; науковий нарис «Захист прав та інтересів держави від порушень, що вчиняються суб’єктами господарювання державного сектору економіки» (автори: Вітвіцький С.С.,Захарченко А.М., Бобкова А.Г.); науково-популярне видання «60 років Донецькому юридичному інституту МВС України: традиції, перевірені часом»; навчальний посібник «Теорія держави і права» (укладач – О. Северінова); навчально-методичний посібник «Право соціального забезпечення» (укладачі: Т. Колєснік, Т. Склема). До видання в електронному вигляді рекомендовано збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання правового забезпечення поліцейської діяльності» (м. Кривий Ріг, 26 листопада 2020 року).

 

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту.

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Секретаріат Вченої ради